Promotion of cashmere growth by sulfur supplements in cashmere goats

Yali Feng, Yu Sun, Hongwei Deng, Yuyan Cong